Imatge de l'autor
4+ obres 728 Membres 23 Ressenyes 1 preferits

Gràfics i taules

Popularitat

Gèneres

Nombres decimals de Dewey

Valoracions

Date to Work

ISBN per llengua