Imatge de l'autor

Rick Warren

Autor/a de The Purpose Driven Life

387+ obres 24,938 Membres 208 Ressenyes 9 preferits

Sobre l'autor

Evangelical pastor Richard Duane "Rick" Warren was born in San Jose, California on January 28, 1954. He received a Bachelor of Arts degree from California Baptist University, a Master of Divinity degree from Southwestern Baptist Theological Seminary, and a Doctor of Ministry degree from Fuller mostra'n més Theological Seminary. He worked at the Texas Ranch for Christ before founding the megachurch Saddleback Church in Lake Forest, California in 1980. He has written or co-written several books including The Purpose Driven Church, The Purpose Driven Life, and The Daniel Plan Cookbook: Healthy Eating for Life. He has lectured as a theologian at many universities and seminaries and was chosen in 2008 by President-elect Obama to give the invocation at his inauguration ceremony. (Bowker Author Biography) mostra'n menys

Inclou aquests noms: Rick Warren, Rick etc. Warren, Pastor Rick Warren

Inclou també: Rick Warren (1)

Crèdit de la imatge: Rick Warren

Sèrie

Obres de Rick Warren

The Purpose Driven Life (2002) 13,831 exemplars
Rick Warren's Bible Study Methods (1981) 1,056 exemplars
The Purpose of Christmas (2008) 856 exemplars
The Purpose-Driven Life Journal (2002) 634 exemplars
The Purpose-Driven Life Journal (2002) 216 exemplars
The Heart of Christmas (1998) 97 exemplars
The Power To Change Your Life (1990) 83 exemplars
Growing in Christ (2003) 68 exemplars
On This Holy Night: The Heart of Christmas (1672) — Autor — 56 exemplars
God's Great Love for You (2017) 52 exemplars
Words to Love By (2018) 39 exemplars
Planned for God's Pleasure (2002) 26 exemplars
You Make Me Crazy Study Guide (2013) 15 exemplars
40 Days of Purpose (2003) 11 exemplars
Igreja com Propósitos, Uma (1998) 10 exemplars
Celebrate Recovery (1998) 9 exemplars
The Miracle of Mercy (2016) 9 exemplars
40 Days of Love 8 exemplars
40 days of Love (2014) 7 exemplars
40 days of community (2012) 7 exemplars
Méthodes d'étude de la Bible (2012) 5 exemplars
The Invitation 4 exemplars
La Pasion DVD (2005) 3 exemplars
Life Management 3 exemplars
The Daniel Plan 3 exemplars
Financial Fitness Study Guide (2014) 3 exemplars
The Hope You Need (2010) 2 exemplars
transformed 2 exemplars
40 Days in the Word 2 exemplars
Poder Para Mudar a Sua Vida (2007) 1 exemplars
Kingdom Builders 1 exemplars
[No title] 1 exemplars
40 Days in the World Workbook (2011) 1 exemplars
Lord's Prayer (2012) 1 exemplars
Maksatlı Yaşam 1 exemplars
Life Management-DVD 1 exemplars
On A Niche Hunt 1 exemplars
Bibel studie metoder (2007) 1 exemplars
Led By Faith 1 exemplars

Obres associades

Thinking. Loving. Doing.: A Call to Glorify God with Heart and Mind (2011) — Col·laborador — 214 exemplars
Why Faith Matters (2008) — Pròleg, algunes edicions171 exemplars
The Good Life Small-Group Special Edition (2006) — Pròleg — 47 exemplars
Fresh Voices: A Collection of Bestsellers (2003)algunes edicions13 exemplars
Gumby: The Movie [1995 film] (1995) — Actor — 11 exemplars

Etiquetat

Coneixement comú

Membres

Ressenyes

40 Days of your Life to discover God's Purpose for you! Also ideal for a Study Group as we have 7 copies of this book in this library.
 
Marcat
MenoraChurch | Hi ha 130 ressenyes més | Oct 29, 2023 |
這是對健康教會的重大呼召……無分教會的大小

「教會的大小與品質的好壞沒有絕對關係!」華理克牧師強調,並非大就是好,反之亦然,而是要健康。

本書作者華理克牧師,堪稱為牧師中的牧師,他培訓了一百六十四個國家近四十多萬名牧師,他強調應該關注的焦點是教會的健康,而非教會的增長。「如果教會是健康的,增長就必然且持續不斷。但惟有能夠做到平衡教會的五個目標,才不會顧此失彼,才能成為健康的教會。」

每個教會都有其力圖發奮的標竿,無論是傳統、財務、硬體、文化,甚至個性,都能成為推動教會的力量。但相較之下,華理克牧師闡明,惟落實基督創造教會的永恆目的,才是健康教會的動力標竿。

在本書中,你將看到馬鞍峰教會如何達成驚人的成長並受洗人數不斷突破紀錄的聖經策略──過去十年(本書一九九五年問世)中為兩萬兩千名新信徒施洗、每週超過五千個小組的查經和事工聚會、透過P.E.A.C.E.計畫差派一萬四千八百名宣教士到世界各地,並幫助建立了數百個新教會。

你將從這教會如何奮力建造的故事中受到激勵。這個年輕教會草創前十五年,甚至沒有自己的會堂,但是那段時間聚會的人數,卻增長了一萬人以上。
……透過本書你將學習到如何以聖經教導的架構來促進教會成長……

.教會藉團契而成長得更溫暖
.教會藉門徒訓練而成長得更深入
.教會藉敬拜而成長得更剛強
.教會藉事工而成長得更寬廣
.教會藉福音而成長得更壯大

本書是著重在門徒造就的過程,而不是教會建造的計畫。華理克牧師說:「如果你用耶穌教我們的方法,著重在門徒造就上,神自然會建立祂的教會!」

作者簡介:

華理克(Rick Warren),他是馬鞍峰教會的創堂牧師,除了在加州帶領超過三萬名會眾,分堂也遍佈世界上各大城市。身為一位神學家,他同時在牛津、劍橋、哈佛、猶太大學以及許多學校和神學院授課。除此之外,他也是一位全球性的戰略家,常常為世界級領袖獻策,同時也在聯合國、美國國會、世界經濟論壇、TED、阿斯彭研究所(Aspen Institue) 以及許多國家的國會發表演說。

華理克牧師也創立了全球性的「全球和平計畫」(P.E.A.C.E.),負責在各地建立和好的教會、裝備領袖、濟貧、關顧生病的人,並且在196個國家提供援助下一代的教育事工。他所著《標竿人生》,在全球銷售超過五千萬本……但華理克夫婦卻善用上帝所賞賜的一切,將版稅收入的90%捐給公益事業,包括「全球和平計畫」,以及照顧愛滋病患與病童的憐憫行動。

目錄:

順聖靈之勢而行〈滕近輝牧師序〉
一本必讀的力作〈劉富理院長序〉
與華理克同奔標竿〈劉傳章牧師序〉
從風聞到眼見〈譯者序〉
前言〈奎斯維爾博士序〉

乘上聖靈的浪潮

第一部 鳥瞰全景
1. 馬鞍峰教會的故事
2. 教會成長的迷思

第二部 目標導向的教會
3. 是什麼在推動你的教會?
4. 健全教會的根基
5. 確認你的目標
6. 傳達目標
7. 以目標為中心建構教會
8. 落實目標

第三部 往社區發展
9. 對象是誰?
10. 找出你最易接觸的對象
11. 發展策略

第四部 招聚群眾
12. 耶穌如何吸引群眾
13. 敬拜能成為見證
14. 設計一個敏銳於慕道者需要的聚會
15. 選擇音樂
16. 向未加入教會者傳講信息

第五部 建立教會
17. 將出席者改變成教會會友
18. 培養成熟的教會會友
19. 培養教會會友成為事奉者
20. 神對你教會的心意

五個委身圈的中英名詞對照
… (més)
 
Marcat
CCCClibrary | Hi ha 17 ressenyes més | Sep 13, 2023 |
n this book the Purpose Driven Life is Christian pastor Rick Warren's answer to the burning question that we all have about why we're here and explains God's five purposes for your life and how you can realize and live each of them by going on a 40-day spiritual journey
 
Marcat
omarhussain125 | Hi ha 130 ressenyes més | Aug 24, 2023 |

Llistes

Premis

Potser també t'agrada

Autors associats

Estadístiques

Obres
387
També de
9
Membres
24,938
Popularitat
#845
Valoració
½ 3.5
Ressenyes
208
ISBN
495
Llengües
23
Preferit
9

Gràfics i taules