Taules i gràfiques de la biblioteca de Guernsey_Zoo