Esdeveniments als llibres de katie66219

Esdeveniments al llibres de katie66219

1793 (Anglès)

1934 (Anglès)

1996 Mount Everest Tragedy (Anglès)

74th Annual Hunger Games (Anglès)

75th Annual Hunger Games (Anglès)

The 75th Hunger Games (Alemany)

Anatomy Act (Anglès)

British Invasion (Anglès)

Civil Rights Movement, USA (Anglès)

Die 10. Hungerspiele (Alemany)

Disco Era (Anglès)

doctors (Anglès)

The Flare (Anglès)

Funeral Rule (Anglès)

Great Depression (Francès, Anglès, Noruec)

Holocaust (Anglès)

The Matching Banquet (Anglès)

medical research (Anglès)

Olympics (Anglès)

Poll Tax Riots (Anglès)

Post Apocalyptic (Anglès)

Quarter Quell (Anglès)

September 11 Attacks (Anglès)

Solar flares (Anglès)

South Asian tsunami (Anglès)

Summer of Love (Anglès)

Superflu epidemic (Anglès)

Thanksgiving (Anglès)

Toinen maailmansota (Finès)

United Airlines Flight 173 (Anglès)

Valentine's Day (Anglès)

World War II (Italià, Francès, Anglès)

World War III (Francès, Anglès)