Tema: World War, 1914-1918 Western Front.

Sub-Subjects

Books Under This Subject

The Guns of August de Barbara W. Tuchman (5,983 Nombre d'exemplars)
The Great War de Les Carlyon (220 Nombre d'exemplars)
The Donkeys de Alan Clark (153 Nombre d'exemplars)
Before Endeavours Fade de Rose E.B. Coombs (101 Nombre d'exemplars)
A Rifleman Went to War de Herbert W. McBride (89 Nombre d'exemplars)
Private Peat de Harold R. Peat (34 Nombre d'exemplars)
Conscripts de Ilana Bet-El (33 Nombre d'exemplars)
The Memoirs of Marshal Foch de Ferdinand Foch (22 Nombre d'exemplars)