Solar Filter Help

ConversesAstronomy & Astrophysics

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

Solar Filter Help

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1Barton
oct. 9, 2010, 4:03am

I have a CELESTRON 130 and have just purchased a solar filter but the instruction a rather sparce. Could any one on this list advise how to install and use it? Any assistance would greatly appreciated.