$1.99 books

ConversesBook Sales

Afegeix-te a LibraryThing per participar.

$1.99 books

Aquest tema està marcat com "inactiu": L'últim missatge és de fa més de 90 dies. Podeu revifar-lo enviant una resposta.

1cal8769
abr. 10, 2009, 9:39am

This from jonesli on another thread--For those of you who are interested, Bookcloseouts is having a 1.99 sale on some of their books until April 13th. I'm looking at some of them now.